Neoliberal politikalar çerçevesinde devlet, salt fonksiyonları açısından ele alınmış ve eleştirilmiştir. Bu analizde devletin yapısı, sınıfsal ilişkileri, siyasetle bağlantıları ve ideolojik olarak hangi yapılara dayandığı gibi konular kamu oyununun yanı sıra ana akım iktisat kuramında da tartışma dışı kalmıştır.

Giriş : Neoliberal Küreselleşme Döneminde Devlet Söylemi 1

980’li yılların en belirgin özelliklerinden birisi neoliberal küreselleşme sürecine eşlik eden ve hemen hemen tüm Dünyada uygulamaya konulan neo-liberal politikalardı. Bu dönemde gerek ulus devletler düzeyinde gerekse uluslararası ölçekteki değişimler esas olarak iktisadi alandaki değişimler olarak ön plana çıktı ve incelendi. 80’li yıllardan başlayarak günümüze kadar gelen dönemde zaman zaman kırılmalar özellikle 2008 krizi ve onarımlar olsa da neoliberal politikaların zorunluluğu ve yararlığı konusundaki söylem ve uygulanan politikalar değişmedi ve gerek devletler gerekse uluslararası kuruluşlar nezdinde kabul görmeye devam etti.

Devamını okumak için buraya tıklayınız.